MAP to NCHU


map to nchu
1.橘色線from 五權交流道: Wucyuan W Rd. (五權西路右轉) tuurn right -> Wucyuan S.Rd.(五權南路路)左轉) turn left->Cingda Rd. (興大路) go straight->NCHU 

2.藍色線from 中港交流道 : Taichung Port Rd 右轉->英才路->國光路->右轉NCHU
3.綠色線台中火車站(Taichung Train station ) : 台中路 右轉->興大路 ->NCHU
  ※ 市內公車可乘 : 台中客運 33、35 號 / 統聯客運 50、59、73號 / 全航客運 58、65 號 

TOP